REGULAMIN
XIII BIEG NA K2

I.CEL

1.Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

2.Promocja Miasta Szczecin.

 

II.ORGANIZATOR

1.Organizatorem XIII Biegu na K2 (Imprezy) jest Stowarzyszenie K2 Partners.

2.Partnerem Strategicznym Imprezy jest Miasto Szczecin.

3.Partnerem technicznym jest Centrum Biegowe Run Expert.

                                                                                                       

III. TERMIN I MIEJSCE

1.Impreza odbędzie się w dniu 8 października 2023 roku w Szczecinie, a sam start biegu nastąpi o godz. 12.00.

2.Trasa XIII Biegu na K2 będzie przebiegać ścieżkami leśnymi i zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.biegnak2.pl. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników zamieszczając nową trasę na stronie www.biegnak2.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

2.Start i meta biegu usytuowane będą na Szczecińskiej Gubałówce (start na dole stoku narciarskiego, meta na szczycie stoku narciarskiego) ul. Lisiej Góry 6 w Szczecinie.

3.Długość trasy: dystans ok. 8.611 m.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.

5.Trasa będzie oznaczona taśmami i znakami pionowymi co 1 kilometr.

6.Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów znajdujących się w numerach startowych (elektroniczny pomiar czasu).

 

IV.UCZESTNICTWO

1.W XIII Biegu na K2 prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 8 października 2023 roku ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie mają prawo startu wyłącznie za okazaniem pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych poświadczonej ich podpisem oraz dostarczonej do Biura Zawodów. Warunkiem dopuszczenia do startu jest również obecność rodzica/opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji nieletniego uczestnika.

2.Wszyscy Uczestnicy startujący w XIII Biegu na K2 muszą zostać zweryfikowani na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów.

3.Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie podpisanego Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz że uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność, mając świadomość niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru biegu.

4.Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, Straży Miejskiej, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu.

5.Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji biegu są ostateczne i niepodważalne.

6.Osoby zdyskwalifikowane za doping i odbywające karę, nie mają prawa startu w XIII Biegu na K2 aż do wygaśnięcia dyskwalifikacji.

7.Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów oraz własnego wyżywienia każdy Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

8.Poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne na trasie XIII Biegu na K2 nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby, jak również zawieszone w prawach uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Organizatora na 2 lata.

9.Ze względów bezpieczeństwa zabrania się: wnoszenia na teren Imprezy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników oraz startu ze zwierzętami.

10.W imprezie mogą wziąć udział osoby z całego kraju oraz z zagranicy.

 

V.KLASYFIKACJE

1.W XIII Biegu na K2 będą prowadzone następujące klasyfikacje:

2.Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn,

3.Najszybsza kobieta i najszybszy mężczyzna w Klasyfikacji Generalnej na odcinku pomiarowym pomiędzy bramą startu (dół stoku), a bramą mety (szczyt stoku) na końcowym podbiegu.

4.Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.

5.Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).

6.W wynikach końcowych biegu każdy Uczestnik otrzyma informację o uzyskanym czasie brutto i netto, dodatkowo wyniki zostaną przesłane do każdego Uczestnika w formie SMS na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym oraz podane do wiadomości mediów.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii.

 

VI.ZGŁOSZENIA i OPŁATY

1.Zgłoszenia do XIII Bieg na K2 przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.biegnak2.pl w nieprzekraczalnym terminie do 6 października 2023 r.

2.Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w XIII Bieg na K2 wynosi 600 osób, w tym 100 Uczestników marszu Nordic Walking. W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.

3.Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora w określonej niniejszym Regulaminem wysokości.

4.Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej są jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5.Organizator ustala poniższą wysokość opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w XIII Biegu na K2. W zależności od kolejności dokonania zgłoszenia opłaty startowej wynoszą odpowiednio:

PAKIET PODSTAWOWY

 • 79 zł– opłata do 31.08.2023
 • 89 zł – opłata w terminie od 1.09. do 06.10.2023

PAKIET Z KOSZULKĄ (techniczna light, fullprint z długim rękawem marki AdRunaLine)

 • 178 zł– opłata do 31.08.2023
 • 188 zł – opłata w terminie od 1.09. do 07.09.2023

 

6.Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 6 października 2023 r. lub wcześniej, jeśli wyczerpany zostanie limit opłaconych zgłoszeń.

7.Wniesienia opłaty startowej można dokonać tylko on-line podczas rejestracji na bieg.

8.Z opłaty startowej zwolnione są osoby powyżej 70 roku życia, aby takie zwolnienie uzyskać należy po rejestracji na Bieg wysłać mail na adres kontakt@biegnak2.pl z informacją zawierającą dane (imię i nazwisko Uczestnika oraz datę urodzenia) w celu nadania numeru startowego. Dla uzyskania zwolnienia konieczna jest również skuteczna weryfikacja wieku dokonana w Biurze Zawodów w oparciu o dokument tożsamości ze zdjęciem oraz dokument stwierdzający datę urodzenia (chyba, że data urodzenia wskazana jest na dokumencie tożsamości). Skuteczna weryfikacja wieku wywołuje takie same skutki jak uiszczenie opłaty startowej. Po zapisaniu się prosimy o maila na kontakt@biegnak2.pl celem odznaczenia płatności.

9.Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać maila na adres kontakt@biegnak2.pl z danymi potrzebnymi do wystawienia dokumentu nie później niż w miesiącu wniesienia opłaty. Faktura zostanie wystawiona po rejestracji wpłaty i wysłana mailem na adres podany w zgłoszeniu.

10.W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Imprezie, nieukończenia przez niego biegu uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi czy przeniesieniu na Imprezę odbywającą się w roku następnym. Przeniesienie numeru startowego przez Uczestnika na innego Uczestnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego, odbywać się będzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2023 roku. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego Uczestnika kierować należy na adres mailowy: kontakt@biegnak2.pl (informacja taka powinna zostać wysłana przez osobę odstępującą Pakiet Startowy i musi zawierać imię, nazwisko oraz rok urodzenia osoby przejmującej pakiet a osoba przejmująca pakiet musi być zarejestrowana na bieg).

11.Każdy Uczestnik, który przekaże numer startowy innej osobie niezgodnie z punktem 10. tego paragrafu, może zostać zdyskwalifikowany, jak również zawieszony w prawach uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez Organizatora na 2 lata.

12.Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.

13.Weryfikacja zawodników oraz wydawanie Pakietów Startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów:

 • 10.2023 r – Szczecińska Gubałówka ul. Lisiej Góry 6 w Szczecinie w godz. 12:00 – 16:00,
 • 10.2023 r – Szczecińska Gubałówka ul. Lisiej Góry 6 w Szczecinie w godz. 9.00 – 11:30.

14.Uczestnik biegu, w dniach i godzinach wskazanych powyżej, w ramach opłaty startowej, otrzyma możliwość odbioru pakietu startowego. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez uczestnika biegu nie uprawnia go do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora.

15.Każdy Uczestnik biegu zobowiązany jest do osobistego odbioru pakietu startowego. Organizator nie przewiduje możliwości odbioru pakietu przez inną osobę / innego uczestnika biegu.

16.W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik Imprezy uprawniony jest do otrzymania:

 • numeru startowego z chipem
 • możliwości pokonania oznakowanej trasy XIII Biegu na K2
 • wody na mecie
 • pamiątkowego medalu na mecie,
 • pomiaru czasu, w tym możliwości uzyskania wyniku w formie SMS,
 • możliwości skorzystania z przebieralni oraz depozytu,
 • zdjęć z udziału w Imprezie

 

VII. NAGRODY

1.Każdy Uczestnik, którzy ukończy XIII Bieg na K2, otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

2.Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i – w przypadku jej przeprowadzenia – negatywny wynik kontroli antydopingowej.

3.Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.

4.Najszybsza kobieta i najszybszy mężczyzna na końcowym podbiegu otrzymają (każdy osobno) weekend (2 noclegi) dla 2 osób Apartamencie Józefina w Szklarskiej Porębie.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach i kategoriach.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator (Stowarzyszenie K2 Partners, ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn).

2.Dane osobowe Uczestników XIII Biegu na K2 będą przetwarzane w celu:

 • zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora);
 • Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • W celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora);
 • ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora)

3.Dane osobowe Uczestników XIII Biegu na K2 mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;

b) podmiotom, z którymi Organizator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu,

c) innym podmiotom współpracującym z Organizatorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

4.Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

5.Dane osobowe przechowywane będą przez przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.

6.Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w XIII Biegu na K2.

8.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, a jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku. Zgoda będzie mogła być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

9.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkich Uczestników XIII Biegu na K2 obowiązuje niniejszy Regulamin.

2.Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie Imprezy.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

5.Uczestnik wyraża zgodę, aby jego wizerunek rozumiany w szczególności jako twarz, sylwetka, głos (w tym jego ton i barwa) (w regulaminie jako: Wizerunek), został utrwalony w jakiejkolwiek postaci, w tym m.in. w formie nagrania audio, audio-wizualnego lub zdjęcia oraz aby Wizerunek został wykorzystany i rozpowszechniony przez Organizatora dla celów promocyjno-reklamowych.

6.Za rozpowszechnianie uznaje się w szczególności umieszczanie Wizerunku:

  1. na stronach internetowych,
  2. profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook),
  3. na kanałach na YouTube,
  4. w mailingu bezpośrednim do klientów,
  5. w materiałach public relations,
  6. w innych środkach masowego przekazu, w szczególności radiu i telewizji.

7.Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w XIII Biegu na K2 wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

8.Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w XIII Biegu na K2 i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w XIII Biegu na K2 wyłącznie na własną odpowiedzialność.

9.Pisemne protesty dotyczące organizacji XIII Biegu na K2 przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy: kontakt@biegnak2.pl  w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne.

10.Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek z przodu, na wysokości klatki piersiowej, pod karą dyskwalifikacji. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest także zasłanianie numeru startowego w części lub w całości (w numerze startowym znajduję chip do pomiaru czasu).

11.Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych różnego rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

12.Szatnie będą znajdowały się w pobliżu mety.

13.Rzeczy do depozytu będą przyjmowane tylko w załączonych do Pakietów Startowych workach, oznakowanych numerem tożsamym z numerem startowym Uczestnika, w dniu startu w godzinach od 11:30 do 14.00. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

14.Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

15.Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników zagubione w czasie Imprezy, czy pozostawione w strefie startu (poza depozytem).

16.Przebywanie na trasie XIII Biegu na K2 bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.

17.W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

18.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

19.Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów                     i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.

20.W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

21.Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora XIII Biegu na K2.