REGULAMIN

WIRTUALNY XI BIEG NA K2

 I.CEL

1.Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

2.Promocja Miasta Szczecin.

II.ORGANIZATOR

1.Organizatorem Wirtualnego XI Biegu na K2 (zwanym dalej Imprezą) jest Stowarzyszenie K2 Partners.

2.Partnerem Strategicznym Imprezy jest Miasto Szczecin.

3.Partnerem technicznym jest marka DYNAFIT oraz Centrum Biegowe Run Expert

           

III. TERMIN I MIEJSCE

1.Uczestnik Imprezy może pokonać wybrany dystans w dniach od 19 września do 3 października 2021 roku, w dowolnym miejscu i czasie, przy zachowaniu obowiązujących na ten dzień zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

2.Długość trasy to dystans 8 km i 600 metrów.

3.Uczestnik imprezy może pokonać dystans w dowolnym miejscu i czasie.

4.Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów Ruchu Drogowego oraz zasad poruszania się obowiązujących na terenie wybranej trasy.

 

IV.UCZESTNICTWO I POMIAR CZASU

1.W Wirtualnym XI Biegu na K2, prawo startu mają wyłącznie osoby pełnoletnie, tj. które najpóźniej w dniu swojego biegu ukończą 16 lat.

2.Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie www.biegnak2.pl w zakładce Bieg Wirtualny oraz dokonanie opłaty startowej.

3.Pomiar czasu, nastąpi poprzez aplikację Activy, do której każdy Uczestnik musi się zalogować, a następnie przed samym biegiem ją uruchomić. Organizator udostępni każdemu Uczestnikowi zarejestrowanemu i opłaconemu  kod startowy dostępu do biegu (w aplikacji Activy pod nazwą konkursu XI Bieg na K2). Udostępniony kod pozwala na jednorazowe ukończenie Wirtualnego XI Bieg na K2 i będzie aktywny do czasu zakończenia Imprezy przez Uczestnika.

4.Aplikacja Activy posiada mechanizm wykrywania innego ruchu niż bieganie oraz wykrywanie „ręcznej” PAUZY – przez co wyniki będą bardziej porównywalne, niż w standardowych biegach wirtualnych.

5.Uczestnicy, którzy nie korzystają z aplikacji Activy muszą przesyłać na platformę B4sport screeny (ekrany) z zegarka lub innej aplikacji potwierdzające ilość przebiegniętych kilometrów oraz czas i datę. Wgrane odcinki będą na bieżąco weryfikowane i zatwierdzane przez organizatora oraz dodawane do wyników.

6.Uczestnik, który zarejestrował się do biegu i dokonał opłaty startowej, nie ma możliwości rezygnacji z biegu lub przeniesienia opłaty na kolejny rok kalendarzowy lub inną imprezę/wydarzenie.

 

V.ZASADY

1.Uczestnik ma do pokonania dystans 8 km i 600 metrów.

2.Dołączenie do Wirtualnego XI Biegu na K2 w aplikacji Activy umożliwia indywidulany Kod, który należy wpisać po wejściu do aplikacji, aby dołączyć do konkursu XI Biegu na K2 przed pokonaniem pierwszego dystansu.

3.Kod wejścia do aplikacji Activy, będzie przesłany na e-mail wraz z informacją o nadanym numerze startowym, po rejestracji i dokonaniu opłaty przez Uczestnika. Kod będzie wówczas widoczny również w panelu B4sport.

4.Aplikacja Activy będzie informować Uczestnika i pokazywać ile procent całego dystansu zostało mu do pokonania, w przypadku pokonywania trasy w odcinkach. Osoby nie korzystające z Activy będą mogły śledzić swoje postępy w Imprezie na stronie wyników B4sport.

5.Uczestnik, który nie korzysta z aplikacji Activy, swój wynik odcinków Wirtualnego Biegu na K2 przesyła w postaci screen’ów/zrzutów z ekranu logując się na swoim koncie w panelu B4sport. Wyniki będą zatwierdzane i weryfikowane na bieżąco.

 

VI.KLASYFIKACJE I WYNIKI

1.W Wirtualnym Biegu na K2  będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 • Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn

2.Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn Klasyfikacja uczestnika odbywa się na podstawie wyniku zarejestrowanego w aplikacji Activy lub na podstawie przesłanych screen’ów/zrzutów ekranu na panel B4sport potwierdzającego przebiegnięcie dystansu na podstawie danych lokalizujących urządzenia każdego Uczestnika (w przypadku Activy).

3.Każdy uczestnik musi przebiec dystans 8 km i 600 metrów w terminie 19 września 2021 – 3 października 2021 r.

4.Informacje o wynikach końcowych będą dostępne online w czasie rzeczywistym w aplikacji Activy oraz uaktualniane codziennie na stronie biegnak2.pl

5.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii.

 

VII. ZGŁOSZENIA i OPŁATY

1.Zgłoszenia Wirtualnego XI Biegu na K2Szczecin przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.biegnak2.pl  w zakładce Bieg Wirtualny w nieprzekraczalnym terminie do 2 października 2021 r.

2.Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się prawidłowo wypełniony przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora w określonej niniejszym Regulaminem wysokości.

3.Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4.Po dokonaniu rejestracji i opłaceniu opłaty startowej zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie Biegu, nie jest to obowiązkowe.

5.Gwarancją uzyskania oryginalnego numeru startowego z wygenerowanym imieniem jest rejestracja i opłacenie Imprezy w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2021 r.

6.Organizator ustala poniższą wysokości opłaty startowej za udział w Wirtualnym XI Biegu na K2 na 45 zł (pakiet z medalem, możliwością skorzystania z aplikacji Activy)

7.Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 2 października 2021 r.

8.Wniesienia opłaty startowej można dokonać tylko on-line podczas rejestracji na bieg. (Osoby, które nie mogą dokonać płatności on-line prosimy o kontakt mailowy kontakt@biegnak2.pl)

9.Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową winni przesłać taką informację na adres kontakt@biegnak2.pl wraz z danymi do faktury. Faktura zostanie wystawiona i wysłana w ciągu 2 tygodni od dnia zarejestrowaniu wpłaty na koncie Organizatora.

10.W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Imprezie, bądź wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, czy przeniesieniu na Imprezę odbywającą się w roku następnym.

11.Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.

12.Wydawanie Pakietów Finiszera dla osób ze Szczecina i okolic oraz wszystkich chętnych Uczestników będzie odbywało się w Centrum Biegowym Run Expert w Galerii Nowy Turzyn przy ulicy Bohaterów Warszawy 40C na I piętrze w terminie 2 tygodni od dnia ukończenia Wirtualny XI Bieg na K2 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00.

13.Pakiety Finiszera dla osób z poza Szczecina wysyłane będą kurierem Inpost, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym, w ciągu 2 – 3 tygodni od dnia ukończenia Wirtualny Bieg na K2. Pakiety wysyłane będą za dodatkową opłatą: na terenie Polski 10 zł, poza granice Polski 30 zł. Koszty ponownej, nie odebranej przesyłki lub jej zwrotu do Organizatora z powodu błędnie podanego adresu lub jej nieodebrania ponosi Uczestnik.

14.Każdy Uczestnik biegu zobowiązany jest do osobistego odbioru Pakietu Finiszera – nie dotyczy wysyłania Pakietu kurierem.

15.W przypadku, jeżeli Uczestnik nie może osobiście odebrać Pakietu Finiszera, należy przesłać upoważnienie na adres kontakt@biegnak2.pl z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz imię i nazwisko osoby której pakiet będzie odebrany.

16.W ramach wybranej opłaty startowej Uczestnik Imprezy uprawniony jest do otrzymania w zależności od wyboru pakietu finiszera zawierający:

 • numer startowy do samodzielnego druku
 • pamiątkowy medal,
 • możliwość pobrania i wydrukowania pamiątkowego dyplomu z uzyskanym czasem,

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator (Stowarzyszenie K2 Partners,  ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn).

2.Dane osobowe Uczestników Wirtualnego XI Biegu na K2 będą przetwarzane w celu:

a)zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;

b)dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora);

c)Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d)W celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora);

e)ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO);

f)promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora)

9.Dane osobowe Uczestników Wirtualnego XI Biegu na K2 mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;

b) podmiotom, z którymi Organizator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie,

c) innym podmiotom współpracującym z Organizatorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

10.Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania.

11.Dane osobowe przechowywane będą przez przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.

12.Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także  ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

13.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Wirtualnego XI Biegu na K2.

14.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, a jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku. Zgoda będzie mogła być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

15.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkich Uczestników Wirtualnego XI Biegu na K2 obowiązuje niniejszy Regulamin.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć, filmów, filmików i komentarzy zamieszczanych pod postami Organizatora, zdjęć przesłanych mail-em na potrzeby reklamowe, promocyjne w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników biegu umieszczanych pod postami Organizatora. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

5.Uczestnik wyraża zgodę, aby jego Wizerunek został wykorzystany i rozpowszechniony przez Organizatora dla celów promocyjno-reklamowych.

6.Za rozpowszechnianie uznaje się w szczególności umieszczanie Wizerunku:

  1. na stronach internetowych,
  2. profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook),
  3. na kanałach na YouTube,
  4. w mailingu bezpośrednim do klientów,
  5. w materiałach public relations,
  6. w innych środkach masowego przekazu, w szczególności radiu i telewizji.

7.Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Wirtualnego XI Biegu na K2 wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

8.Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Wirtualnego XI Biegu na K2 i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Wirtualnego XI Biegu na K2 wyłącznie na własną odpowiedzialność.

9.Pisemne protesty dotyczące organizacji Wirtualnego XI Biegu na K2 przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy kontakt@biegnak2.pl   w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne.

10.W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

11.Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Wirtualnego XI Biegu na K2.